På lag med tjenestene

Velferdsstaten og kommunens tjenester står overfor store utfordringer i forhold til bemanning og rekruttering! I årene som kommer blir det færre barn og flere eldre over 80 år i Lillesand. Flere eldre vil trenge helsehjelp og omsorg av kommunen.

SV mener at høyresida sine kutt i velferd er unødvendige: De sender hele regninga til de ansatte og dem som trenger velferden. SV er et klart alternativ til Høyres kuttpolitikk og manglende styring. Vi trenger din støtte for et skifte i Lillesand! 

SV vil invitere ansatte, innbyggerne og de andre partiene til å bli med for å komme styrket ut av dette. På lag!

Sats på de ansatte!

Espen Lia (Ordførerkandidat), Joyce Pigao (2. kandidat) og Ralf Corneliussen (3. kandidat)

SV vil rekruttere og beholde folk ved at Lillesand kommune er et godt sted å jobbe. Vi tror Høyre-flertallets kuttpolitikk skaper mer stress og psykisk press for de ansatte, som igjen går ut over tjenestene. Vi vil skape bedre tjenester og arbeidsmiljø, ved å satse på bemanning, psykisk helse og tiltak som får ned sykefraværet. 

For at Lillesand kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer gode velferdstjenester, må arbeidsgiverpolitikken ivareta den enkelte arbeidstaker gjennom å tilby hele, faste stillinger og gode muligheter for kompetanseutvikling.

Som kvinnerik arbeidsplass har kommunen et særlig ansvar for å fremme likestilling i arbeidsgiverpolitikken. Dette må til om vi skal klare å rekruttere og beholde kompetente ansatte som kan ivareta fremtidens velferd for innbyggerne.

 • Prioritere bemanning og heltid framfor dagens kuttpolitikk, for å redusere belastningen på de ansatte. Det gir bedre helse, økt trivsel og faglig kvalitet og sparer penger på sykefravær og vikarbruk.
 • Satse på å øke grunnbemanningen ved å omdisponere fra vikar, ekstravakter og overtid.
 • Jobbe for faste, hele stillinger.
 • Styrke trepartssamarbeidet for å utvikle kvalitet i tjenestene.
 • Kommunen inviterer fagforening til en prosess med mål om å få ned sykefraværet og bedre psykisk velvære blant de ansatte.
 • Felles opplæring i inkluderende arbeidsliv og psykisk helse for ledere, fagforening og verneombud i HMS-gruppene. 
 • Prioritere kompetanseutvikling for ledere og ansatte.
 • Jobbe for å få til bedre oppgavedeling og samhandling i kommunene, bl.a. ved å følge opp «Tid for handling». 
 • Prøve ut ny velferdsteknologi for å styrke helse- og omsorgstjenestene
 • Utvikle og bedre kommunens samarbeid med frivilligheten
 • Prøve ut NYBY som digitalt verktøy for å bedre kontakt mellom frivillighet og kommune, og stimulere til mer frivillighet

Hjemmebaserte tjenester, sykehjem og omsorgssentre

 • Eldre hjemmeboende må sikres god helsehjelp og omsorg, sunn mat, aktivitet og sosiale møteplasser

I årene som kommer vil vi alle måtte bo i egen bolig, inntil situasjonen krever mer intensiv omsorg og sykepleie. Det betinger gode hjemmebaserte tjenester og samarbeid med frivilligheten. Vi må prøve ut god velferdsteknologi, men være kritiske så det ikke går ut over menneskelig kontakt. Eldre hjemmeboende må sikres god helsehjelp og omsorg, sunn mat, aktivitet og sosiale møteplasser.

Kode RØD for eldreomsorgen i Lillesand

Lillesand SV vil:

 • Sikre nødvendig antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
 • Prioritere grunnbemanningen i helseinstitusjonene og hjemmetjenesten.
 • Sikre dagtilbudet for eldre.
 • Sikre døgnkontinuerlig hjemmesykepleie i hele kommunen.
 • Arbeide for god demensomsorg.
 • Tilrettelegge for gode aktivitetstilbud i samarbeid med frivilligheten.

Oppvekst

 • Sikres ressurser som gjør kommunen i stand til å møte barn og unges behov.
 • Fokus på tidlig innsats.
 • Bedre samarbeid på tvers av instanser og med frivilligheten.

Satsing på barn og unges oppvekstmiljø er en investering for framtida og skal ivaretas av det kommunale tjenesteapparatet. Kommunen står overfor en oppvekstreform, som utfordrer alle enheter i oppvekstsektoren. Det må sikres ressurser som gjør oss i stand til å skape gode oppvekstmiljø, og møte barn og unges behov.

SV vil at:

 • Lillesand skal ha fritidsklubber med kompetente voksne i Høvåg og Lillesand der medvirkning, mestring og relasjonsbygging er sentrale virkemidler.
 • Styrke tilbudene i fritidsklubbene med voksen-frivillighet som et tillegg, men ikke erstatning for profesjonelle og kompetente ungdomsarbeidere.
 • Styrke stillingsprosenten til ungdomsledere, slik at ungdomsklubbene kan utvide åpningstidene og tilbudene.
 • Jobbe for at ulike tilbud for barn og unge koordineres for økt samarbeid.
 • Ruste opp Nedre Hestheia skatepark til en aktivitetspark og jobbe for å få flere aktivitetsparker.
 • Kommunen skal samarbeide med  de lokale vellene om vedlikehold av lekeplasser og aktivitetsparker. 
 • Kommunen skal gå i dialog med skateklubben om å bygge skatehall. Finansieres med allerede bevilgede midler.

Barnehage

 • Prioritere bemanning
 • Fokus på tidlig innsats

SV mener at barnehagen er vår viktigste arena for tidlig forebyggende innsats. For kvaliteten i barnehagen er det avgjørende at alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring av kompetente ansatte. Da er det avgjørende med god bemanning.

Vår ordførerkandidat Espen Lia med Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Lillesand SV vil:

 • Prioritere at pedagog-bemanningsnormen ivaretas i hele barnehagens åpningstid
 • Lytte til Utdanningsforbundet og Fagforbundet for å finne gode løsninger i budsjettprosessen og utvikling av kvaliteten i barnehagen.
 • Jobbe for at alle barnehager er drevet i kommunal eller privat ideell regi.

Skole

Vi trenger en skole som ser hele eleven, med nok ressurser, kompetanse, nok lærere og andre tilsatte og god dialog med foresatte. Vi vil ha en mestringsskole, framfor Høyres «kunnskapsskole». 

En styrket skolehelsetjeneste samt miljøterapeuter og fagarbeidere er avgjørende bedre til å fange opp og hjelpe elever, som av ulike årsaker sliter med hverdagen. 

Får ikke svar på mobbesak

Mer praktiske aktiviteter, kunst og håndverk og musikk vil virke forebyggende og gjøre skoledagen bedre for mange. Vi vil utnytte mulighetene som ligger i samarbeid med yrkeslivet og lokalsamfunnet.

SV vil ha en skole som jobber aktivt  mot mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rasisme, trusler og vold. 

 • Jobbe for sterkere lag rundt elever og lærere bla ved å satse på miljøterapauter og fagarbeidere
 • Lillesand Ungdomsskole skal følge opp og evaluere DEMBRA
 • Skolene skal gjennomføre en evaluering av bruk av digitale læringsmidler, bygget på medvirkning og oppdatert forskning
 • Skolene skal evaluere bruk av lekser bygget på medvirkning og oppdatert forskning.
 • Skolene skal i samarbeid med FAU og elevrådet finne gode løsninger for en mobilfri skole.
 • Sikre elevene gode læremidler.
 • Jobbe for alternative læringsarenaer i skolen.
 • De som har ansvaret for spesialundervisning må ha relevant spesialpedagogisk kompetanse.
 • Prioritere rehabilitering av Borkedalen skole
 • Prioritere rehabilitering av Brentemoen skole i sammenheng med investeringer i kulturskole.
 • “Brannstasjontomta” skal på lang sikt brukes til å utvide Brentemoen skole.

SFO

SV vil at skolefritidsordning (SFO) blir aktivitetsskole (AKS), og SFO/AKS skal være gratis for alle barn. SFO/AKS må få en kvalitetsheving av innholdet og tilfredsstillende bemanning må sikres. SFO/AKS må ha fagutdanna personell.

SV vil:

 • Forbedre innholdet i SFO/AKS, og styrke samarbeidet med kulturskole, idrett og andre frivillige lag og foreninger for barn.
 • Jobbe for at SFO blir gratis aktivitetsskole.

Likestilling, inkludering og mangfold

Vår 2. kandidat Joyce Pigao med paneldeltakere om “Antirasisme i skolen og lokalsamfunn”

SV holder fast ved det grunnleggende menneskesynet om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk, sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har. Vi må bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. 

 • Utarbeide en lokal handlingsplan mot mobbing, rasisme, hatefulle ytringer og etnisk diskriminering i kommunen.
 • Styrke kompetansen og opplæringen om seksualitet og kjønnsmangfold i skolen.
 • Jobbe for at kommune og næringsliv ansetter folk som står utenfor arbeidsmarkedet.

Vi må tørre å gå inn i det som er vanskelig

Nei til privatisering

I mange kommuner på Agder går høyresida til valg på kommersialisering og konkurranseutsetting av velferden. Velferdsprivatisering fører til økt press og usikkerhet for de ansatte, dårligere pensjon og arbeidsforhold, og ofte lavere kvalitet og mindre forutsigbarhet for brukerne. Prisen for kommunene har ofte blitt høyere, fordi kommersielle tilbydere også skal tjene penger på driften. SV sier derfor nei til privatisering.