På lag med framtida

 • Vi trenger din støtte til en politikk hvor næring og miljø går hånd i hånd.
 • Vi trenger et skifte fra dagens politikk som fører til unødvendig nedbygging av natur.
 • SV tar utgangspunkt i at vi står i en klima- og naturkrise.

Natur

SV vil utvikle Lillesand ved å ta vare på estetikk, landskap, natur og biologisk mangfold. Naturen vår viktigste kapital for gode liv og for at vi skal være en framtidsrettet turistkommune. Vi trenger din støtte til en politikk hvor næring og natur går hånd i hånd.

Vi trenger et skifte fra dagens høyrepolitikk, som fører til unødvendig nedbygging av natur og manglende krav til utbyggere. SV har tatt kampen for å ta vare på naturen i Lillesand. Vi har fått gjennomslag for at kommunen som forurensingsmyndighet sørger for utbyggere restaurerer døde vassdrag og at vi legger føre-var-prinsippet til grunn ved nye utbyugginger. Videre tok vi kampen mot vindkraft i Nordbømarka!

Høyreflertallet har sviktet i forhold til klima og å vektlegge miljø i beslutninger. SV trenger din støtte for en grønn framtidsvisjon for Lillesand!

Lillesand SV vil:

 • Prioritere at kommunen har kapasitet til å følge opp forurensning.
 • Følge opp forurensning av elver og vann, slik at vannmiljøet gjenopprettes
 • Egen plan for naturmangfold og friluftsliv med sikte på å ta vare på naturmangfold, sammenhengende skogsområder og bynært friluftsliv
 • Vi trenger en fortettingsplan for bolig- og næringsutvikling, for å hindre unødig nedbygging av natur
 • Lillesand skal ha arealregnskap og klimaregnskap og utarbeide gode styringsmål basert på disse
 • Kommunen skal være en aktiv pådriver for at FIVEN renser sine utslipp.
 • Jobbe for at Lillesand blir en plastsmart kommune.

Klima

Artikkel

I årene som kommer vil utvikling avhenge av tilgangen på ren fornybar energi. Alternative energikilder skal tas i bruk og strømforsyningsnettet må bygges ut. Lillesand SV mener at energisparing og en sterkere prioritering av hva vi skal bruke strømmen vår til, er nødvendig.

Høyreflertallet har sviktet i forhold til klima og å vektlegge miljø i beslutninger. SV trenger din støtte for et grønt framtidsrettet Lillesand!

Leserinnlegg: Kollektivtrafikk i Lillesand

Lillesand SV vil:

 • Prioritere gang- og sykkelstier
 • Ta initiativ til å styrke kollektivtilbud i sentrum, Justøya, Heldal, Kaldvel, Dyvik og Høvåg gjennom AKT-SVIPP
 • Stille miljøkrav til industrien om nullutslipp og bruk av fornybar energi.
 • Ha økt innsats for energisparing i kommunale enheter.
 • Prioritere å installere solcelleanlegg på kommunale bygg.
 • Kommunen skal stille krav om klima, plast og bærekraft i sine innkjøp.
 • Kommunen må utarbeide kriterier for solceller og solcelletakstein i vernesonen.
 • Prioritere enøktiltak og solceller i budsjettet.
 • Utrede alternativer for at Lillesand kommune har et eget selskap for å bygge ut energiproduksjon på egnede utbygde områder som veiskjæringer, tak og fyllinger mm. En mulighet kan være å bruke Lillesand Næringsarealer (LINA) eller et nytt hvor innbyggerne får mulighet til å kjøpe seg inn.
 • Si nei til vindkraftverk på land og havvind nær kysten i Lillesand.
 • Lillesand kommune gir 2500 kroner i støtte til energirådgivning som gir innbyggerne mulighet til å ta kontroll over sitt eget strømforbruk. Pengene utbetales på Lillesandskortet (sentrumskort). Slik stimuleres sentrumshandelen og arbeidsplasser

Næringsutvikling

 • Sette grenser og stille krav for å ta vare på klima, naturen og det unike med Lillesand

Espen Lia og Inger Margrethe Stoveland på besøk hos EON-elements, et godt eksempel på en bærekraft-bedrift.

Nå er produksjonen i gang

Lillesand SV vil at det skal være attraktivt å etablere og videreutvikle bærekraftige næringer i kommunen. Vi har har høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling som vil fremme grønt tankesett og innovasjon i næringer, kommune og blant oss innbyggere. Lillesand SV vil sette grenser og stille krav for å ta vare på klima, naturen og det unike med Lillesand.

Vi trenger din støtte til en politikk hvor næring og natur går hånd i hånd.

Lillesand SV vil:

 • Ta initiativ til en årlig møteplass for å utvikle Lillesand. Vi vil skape rom for at utvikling gror fram i møte mellom aktører i lokalsamfunnet, kunnskapsmiljøer og samarbeid med andre kommuner.  
 • Satse på etablering av teknologi- og kompetansebedrifter i Lillesand med vekt på sentrumsutvikling
 • Jobbe for håndverkerhavn på Fossbekk for å kunne utvikle Dypvannskaia og Verven for allmennheten
 • Styrke lokal, økologisk matproduksjon og leveransemuligheter til kommunale enheter
 • Stille krav om mer skånsomt skogbruk.
 • Videreutvikle hele Lillesand som bærekraftig reiselivsdestinasjon.
 • Være restriktive til nedbygging av matjord, strandsone, myr og sammenhengende skogsområder
 • Jobbe for å inkludere folk med «hull” i CV-en i kommune og næringsliv