Sikre finansiering

Sikre finansiering

  • Høyreflertallets budsjettpolitikk utarmer tjenester, miljø og økonomi
  • 3 promille eiendomsskatt med bunnfradrag (se under hva dette betyr for deg!)
  • Bevilge penger til å utvikle tjenester og ta vare på miljø

SVs politikk gir en tryggere økonomi og mer kapasitet til å utvikle tjenester og ta vare på miljøet. Nasjonalt har SV hvert år prioritert å bevilge 5-10 millioner mer til Lillesand.

SV mener at Høyre og støttepartiene fører en uansvarlig økonomisk politikk. Der Høyre ser kutt i utgifter, ser vi i SV at dette i praksis ofte betyr kutt i tjenester, økt fysisk og psykisk press på jobben, og manglende satsing på  natur og miljø. Unødvendige kutt nå gir økte utgifter i framtida!

SV har derfor gjennom hele perioden jobbet for å innføre 3 promille eiendomsskatt med bunnfradrag på 600.000 kr, for å sikre øknomi, god velferd og miljø. Det betyr at de med billigere boliger betaler litt mindre eiendomsskatt enn pr. i dag, mens de med dyrere boliger vil betale litt mer. 

Her er administrasjonens svar på SVs spørsmål:

1 promille tilsvarer ca 12 mill ekstra i kommunebudsjettet i året. Bunnfradraget koster 7,5 mill. Vi ser at de billigste boligene får det litt billigere, mens de dyrere betaler litt mer. For de fleste ikke mer enn et glass øl på et hvilket som helst utested: En liten pris for å hindre utarming av tjenestene.

SV har vært med på nødvendige kutt i siste periode, men vi mener Høyre-flertallet fokuserer for ensidig på økonomi og sender regninga til de ansatte. De ansatte har stått på for å få alle hjulene til å gå rundt! Samtidig ser vi store utfordringer i oppvekstsektoren. Kommunen har utfordringer med å følge opp barn med psykiske og sosiale utfordringer, samt møte de utfordringene vi står ovenfor i helse- og omsorgssektoren, blant annet med en økende andel eldre.

Kode RØD for eldreomsorgen i Lillesand

Det er et stort gode å ha bolig og fritidsbolig. Det gir store skattefordeler, man tar del i verdistigning og man kan leie ut både bolig og fritidsbolig hvis økonomien er trang.

Videre har det vært alt for lønnsomt å eie og å investere i bolig i Norge. Det drivet prisene ekstra opp og holder unge ute fra bolimarkedet. Eiendomsskatt er derfor en av de mest anbefalte skattene fra NOU «Et helhetlig skattesystem» i 2022.

Politikk handler om å prioritere. Lillesand SV har i inneværende bystyreperiode prioritert det viktigste først, nemlig de grunnleggende kommunale tjenestene til innbyggerne. Det vil vi fortsette med!

5 ting du bør vite om eiendomsskatter (Faktisk.no)

Ord og uttrykk om eiendomsskatt

SVs alternative budsjett

se NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

SVs skattepolitikk

Effektivisering

Sykefravær, vikarbruk og overtid koster mye og gir innbyggerne våre dårligere tjenester. Vi i SV tror at økt grunnbemanning i velferds- og oppvekstsektoren kan få ned det høye sykefraværet. Ved å øke grunnbemanningen gir vi de ansatte muligheten til å utføre jobben sin på en forsvarlig måte, og det kan bidra til å få ned sykefraværet, samtidig som kostnadene reduseres på lang sikt.